ઓછું એ વધારે છે.#StayHome #AloneTogether

ઓછું એ વધારે છે.#StayHome #AloneTogether
છબી ડાઉનલોડ કરવા માટે

પ્રથમ તમારી જાતને સુરક્ષિત કરો. અન્યને સહાય કરો, જો તેમને સહાયની જરૂર હોય. ફક્ત ઘરે જ રહો - COVID-19 નો  ફેલાવો ન કરવો તે શ્રેષ્ઠ રીત છે.

હકીકત

તમારી જાતને સુરક્ષિત કરો અને અન્યને સહાયક બનો. અન્યને તેમની જરૂરિયાત સમયે સહાય કરવાથી ટેકો મેળવનાર વ્યક્તિ અને સહાયક બંનેને ફાયદો થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમારા પડોશીઓને અથવા તમારા સમુદાયના લોકોને ફોન કરો અથવા ટેક્સ્ટ કરો જેમને થોડીક વધારાની સહાયની જરૂર પડી શકે છે. એક સમુદાય તરીકે મળીને કામ કરવાથી COVID-19 ને એક સાથે સંબોધવામાં એકતા બનાવવામાં મદદ મળી શકે છે.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://www.gfmer.ch/Medical_search/Ministry_health.html