HeyCOVID19 by LetsStopAIDS
Mahazane COVID-19 uphetse kabi imimango nemhlaba wonkhe tingoni tonkhe. Siyihlangano lengatfoli inzuzo yase Canada lwati ngaMahazane COVID-19 silwente kutsi lutfolakale ngetilwimi letehlukene. Lomgwabula ngcondvo welwati utfolakale  kuhlangano  yakamhlaba World Health Organization (WHO) kusekela lubito lelwentiwe kamhlaba United  Nations (UN) kutsi lwati ngalesifo lutfolakale ndzawotonkhe.

Siyacela kutsi asisabalalise letitfombe etinkhundleni tekuchumana lesitisebentisako kusita kugcina umhlaba nesive sonkhe siphephile.
LetsStopAIDS is Canada's Youth-HIV charity, that inspires youth to take action, relating to HIV, within local communities. This website and its multilingual content was developed in 6 days by 65 volunteers from 13 countries (with $0).

Click here if you want to submit content in your language. If you spot an error, click here to let us know.
Please note: Information surrounding COVID-19 is constantly evolving. Please check with your local health authority and the WHO for up-to-date advice.