Tsani Cha kuloku 💋🤝🤗, Tsani Yebo kuloku 🙋‍♀️📱

Tsani Cha kuloku 💋🤝🤗, Tsani Yebo kuloku 🙋‍♀️📱
Download Image

Kukhwehlela nobe kutsimula kungenta tince noma ematse agcinele ase 😶,👃🏼,👀 nasetintfeni lesititsintsako.

Kumcoka

COVID-19 Mahazane uhamba ngemoya lochamuka emaphashini. Ungawuthola ngekuphefumulelana nemuntfu lodvute naye lona mkhuhlane nobe kutsintsa tintfo letingcolile nobe letitsintfwe bantfu. Geza tandla sonkhe sikhatsi, nichawulani phakamiselanani tandla, sebentisani tindlela letinye tekuvuselana.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html